Spotreba prípravkov na ochranu lesa za rok 2015 sa posiela do 15.2.2016 na adresu los@nlcsk.org, alebo poštou na adresu

Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
96901 Banská Štiavnica

Tlačivá na vyplnenie sú uložené na stránkach LOS
http://www.los.sk/spotreba.htmlĎakujeme za účasť na 25. ročníku aktuálne problémy v ochrane lesa 2016.


Články z konferencie APOL 2016 nájdete v databáze článkov LOS na http://www.los.sk/publikacie.html

Plagáty a A4 verzie plagátov si môžete stiahnuť v elektronickej verzii z tejto stránky:

Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, CH., Konôpka, B., Maľová, M., Kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str

huby web
poster huby


Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

web podkôrny hmyz
poster podkôrny hmyz


Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz


Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyzNÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
STREDISKO LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY BANSKÁ ŠTIAVNICA

apol_2016.jpg

a Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra ochrany lesa a poľovníctva,
Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV,
Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS

apol_2016.jpg

AKTUÁLNE PROBLÉMY
V OCHRANE LESA 2016


KONGRESOVÉ CENTRUM KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, A. S.
21. - 22. Január 2016

Informácie LOS k výzvam PPA

Povinné prílohy 16, 24 a 25 k výzve PPA, Podopatrenie 8.3 a Národný plán ochrany lesa SR.

Potvrdenie o súlade plánovaných činností s Národným plánoch ochrany lesa SR vydáva LOS Banská Štiavnica. Aby bolo potvrdenie vydané, musia byť tabuľky vypísané aj v Exceli a zaslané na email: los@nlcsk.org

Ďalšie informácie: http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/podpory-a-dotacie/prv/prv2014-2020/projektove-podpory/Stranky/default.aspx


Prílohy

Hlásenie o spotrebe autorizovaných a pomocných prípravkov na ochranu lesa je potrebné odoslať do 15. februára na los@nlcsk.org alebo na adresu
LOS
Lesnícka 11
969 01 Banská Štiavnica

Monitoring mníšky veľkohlavej

Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica upozorňuje


mniska.jpg, 139kB


na pretrvávajúce riziko výskytu jedného z našich najvýznamnejších listožravých škodcov dubových porastov - mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar). Je čas vykonať kontrolu početnosti vaječných znášok.

V zmysle zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch má obhospodarovateľ lesa „zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov a nimi spôsobeného poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“ (§ 28 od. 1a).

Zisťovanie je potrebné vykonať Turčekovou metódou

Výsledok (priemerný počet vaječných znášok na 100 stromov)zaznamenať elektronicky najneskoršie 15. decembra 2014 na internetovej stránke http://gis.nlcsk.org/mnsk,(po nainštalovaní voľne šíriteľného programu Silverlight).

Video návod na zadávanie mníšky
Vetrová kalamita Žofia z 15.5.2014 - Usmernenie LOS

Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici pripravila usmernenie k Vetrovej kalamite Žofia, ktoré má pomôcť obhospodarovateľom pripraviť resp. aktualizovať harmonogram spracovávania náhodnej ťažby a štátnej správe schvaľovať tieto harmonogramy.

zofia.jpg

Kalamita Žofia


>