Prezentácie zo seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008

Andrej Kunca a kol. Problémy ochrany lesa v roku 2007 a prognóza na rok 2008

František Soukup, Jan Liška, Miloš Knižek a kol. - Škodliví činitelé v lesích česka v roce 2007

Wojciech Grodzki, Marcin Jachym - Zagroženie lasów górskich w Polsce w roku 2007 i prognoza na rok 2008

G. Keith Douce, David J. Moorehead - ForestryImages Archive and Database System & The Center for Invasive Species and Ecosystem Health (www.bugwood.org/center)

Ján Štefánik, Ján Švančara, Ján Kovalčík - Dôsledky veterných kalamít v lesoch SR š.p. Banská Bystrica

Roman Leontovič a kol. - Zhodnotenie vplyvu niektorých faktorov na proces hynutia smrečín Kysúc

Andrej Kunca, Milan Zúbrik, Jozef Vakula, Andrej Gubka - Stratégia ochrany lesa pred pôsobením sekundárnych škodlivých činiteľov pre roky 2008 a 2009

Július Novotný, Milan Zúbrik, Andrej Kunca - Realizácia opatrení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 990/2007 k správe o zdravotnom stave lesov

Jozef Herud, Kamil Polák, Jozef Šálka - Ochrana lesav ochrannom pásme A zóny v CHKO Horná Orava

Pavol Fabián, Ján Ferenčík, Peter Fleischer, Ján Slivinský - Vývoj sekundárnych škodcov na kalamitných plochách v TANAPe

Milan Zúbrik, Andrej Kunca, Július Novotný, Juraj Varínsky, Jozef Vakula - Entomopatogény podkôrneho hmyzu a možnosti ich použitia v biologickej ochrane lesa

Štefan Pavlík, Jozef Vakula - Poškodenie ihličnatých výsadieb tvrdoňom smrekovým (Hylobius abietis)

Jozef Vakula, Štefan Pavlík, Andrej Gubka - Druhové spektrum parazitoidov a ich vplyv na populácie agresívnych druhov podkôrneho hmyzu v TANAPe tretí rok po vetrovej kalamite

Andrej Gubka, Jozef Vakula, Dušan Brutovský, Andrej Kunca - Realizácia on-line varovného systému podkôrneho hmyzu na územiach obhospodarovaných Lesmi SR, Š.P.

Vladimír Čaboun, Tomáš Hlásny, Peter Baláž - Prognóza vývoja lesných ekosystémov s ohľadom na globálnu klimatickú zmenu a predpoklad jej dopadu na zdravotný stav lesov

Milan Zúbrik a kol. - Prognóza vývoja škodlivých činiteľov s ohľadom na globálnu klimatickú zmenu a predpoklad ich dopadu na zdravotný stav lesov

Valéria Longauerová, Michal Tomšovský, Roman Leontovič,
Andrej Kunca - Skríning druhov rodu Armillaria v oblasti Kysúc

Andrej Kunca, Milan Zúbrik - Možnosti využitia indexnej analýzy v hodnotení vývoja populácie podkôrneho hmyzu

Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka, Christo Nikolov - Analýza variability náhodnej ťažby dreva podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov

Anna Tučeková, Valéria Longauerová- Adaptačný proces a zdravotný stav juvenilného štádia vysádzaných drevín v oblasti kalamitných plôch holín Kysúc

Slavomír Finďo, Rastislav Raši - Kategorizácia ohrozenia lesa jeleňou zverou

Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa - Vybrané ukazovatelepoškodenia lesov zistené v rámci Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR

Ľuboslav Mika, Elena Gregorová - Vzťah Štátnej Ochrany Prírody k riešeniu kalamít

Marian Ondrejčák, Pavel Toma, Juraj Balkovič, Pavol Lászlo - Právna úprava ochrany lesa

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa je možné si objednať na adrese

Lesnícka Ochranárska Služba
Lesnícka 11
969 01 Banská Štiavnica
Tel:045/6781111
kunca@nlcsk.org
cena 350,- Sk

dalšie publikacie: zo seminarov, elaboráty