ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

TRENČIANSKY KRAJ

(Ing. Juraj Galko, PhD.,Dr. Ing. B. Konôpka)

V Trenčianskom kraji sa spolu vyťažilo v roku 2010 viac ako 668 tis. m³ dreva, čo je o 91 tis. m³ viac ako v roku 2009 a takmer rovnako a dosiaľ najväčší objem ťažby v tomto kraji z roku 2007. Náhodnej ťažby bolo hlásených celkovo 303 148 m³ dreva (čo bolo o 100 tis. m³ viac ako v roku 2009 a zatiaľ celkovo najviac za posledné roky!), čo predstavuje 45 % z celkovej ťažby. Najviac náhodnej ťažby bolo zaznamenanej v okresoch Púchov (90 021 m³, čo predstavuje 87 % z celkovej ťažby), Prievidza (55 420 m³, čo predstavuje 44 % z celkovej ťažby), Považská Bystrica (42 847 m³, čo predstavuje 42 % z celkovej ťažby) a Trenčín (40 962 m³, čo predstavuje 35 % z celkovej ťažby).

Na rozdiel od minulého roku, najväčší podiel na náhodnej ťažbe v roku 2010 v Trenčianskom kraji mali abiotické škodlivé činitele, ktoré napadli spolu viac ako 242 tis. m³ dreva. Najviac boli poškodené okresy Púchov (takmer 60 tis. m³, z čoho bolo 47 980 m³ napadnutých vetrom a viac ako 11 tis. m³ snehom), Prievidza (viac ako 51 tis. m³ , z čoho 47 569 m³ bolo poškodených vetrom), Považská Bystrica (viac ako 36 tis. m³, z čoho 27 808 m³ bolo poškodených vetrom a takmer 8 tis. m³ snehom) a Trenčín (viac ako 31 tis. m³, z čoho bolo poškodených vetrom viac ako 30 tis. m³). Suchom a úpalom boli evidované v Trenčianskom kraji len nepatrné škody.

Náhodná ťažba spôsobená podkôrnym hmyzom v Trenčianskom kraji značne poklesla oproti roku 2009, kedy bolo napadnutých viac ako 136 tis. m³, pričom v roku 2010 to bolo už len 67 132 m³. Prevažná väčšina pripadá už tradične na lykožrúta smrekového (viac ako 56 tis. m³). Najviac napadnutej hmoty podkôrnym hmyzom v tomto kraji bolo v okresoch Púchov (32 819 m³), Trenčín (10 877 m³) a Považská Bystrica (7 252 m³). Takmer celá napadnutá hmota bola spracovaná (ostalo spracovať len 1 586 m³ dreva).

Fytopatogénnymi organizmami bolo napadnutých celkovo 4 319 m³, pričom najviac to bolo v okrese Prievidza (1 157 m³), avšak celkovo sú tieto škody veľmi nízke. Škody antropogénneho charakteru, kam patria imisie, požiare, či krádeže, predstavovali za celý kraj len 1 096 m³.

Celkovo je situácia v zdravotnom stave porastov v Trenčianskom roku dobrá. Čo je potešujúce, oproti minulým rokom, sa poškodenie podkôrnym hmyzom výrazne znížilo a taktiež sa výrazne znížilo aj množstvo nespracovaného lykožrútom napadnutého dreva. Mal to za následok aj výrazne daždivý a vlhký rok 2010, ktorý plošne na celom Slovensku zabrzdil populačnú dynamiku podkôrneho hmyzu. V roku 2011 je potrebné neustále vykonávať opatrenia na zabránenie šírenia tohto hmyzu, najmä v severných okresoch tohto kraja.

V roku 2010 v Trenčianskom kraji výšku náhodnej ťažby ovplyvnili najme veterné kalamity v prvej polovici roku, avšak je dobré, že takmer celá poškodená hmota sa podarila spracovať.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Trenčianskom kraji
»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011