ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

TRNAVSKÝ KRAJ

(Ing. Juraj Galko, PhD.,Dr. Ing. B. Konôpka)

Celkovo sa v roku 2010 vyťažilo v Trnavskom kraji viac ako 210 tis. m³ dreva, čo je približne rovnaký objem ako v predchádzajúcom roku (vyše 202 tis. m³). Na náhodnú ťažbu pripadalo 57 773 m³ (v roku 2009 to bolo 27 503 m³), čo predstavuje celkovo 27 % z celkovej ťažby. Najviac náhodnej ťažby sa vykonalo v okresoch Trnava(31 474 m³), Senica (14 568 m³) a Piešťany (6 627 m³).

Najväčší podiel, tak ako tomu bolo aj v minulom roku, na náhodnej ťažbe v tomto kraji mali abiotické škodlivé činitele, ktoré postihli celkovo 54 463 m³ dreva. Väčšinu má na svedomí vietor, kde najmä v okrese Trnava padlo takmer 29 tis. m³ dreva a v okrese Senica viac ako 2,5 tis. m³ dreva. Sucho a úpal spôsobilo rozsiahlejšie poškodenie najmä v okrese Senica, kde napadlo viac ako 11 tis. m³ dreva. Podkôrny hmyz v Trnavskom kraji sa už dlhodobo drží na relatívne nízkej úrovni. Celkovo napadol podkôrny hmyz v tomto kraji v roku 2010 len 1 565 m³ dreva, najviac v okrese Piešťany (801 m³ dreva). Fytopatogénne organizmy napadli spolu 1 114 m³ dreva.

Celkovo je situácia v zdravotnom stave porastov v Trnavskom kraji priaznivá. V prvej polovici roku 2010 síce došlo v veterným kalamitám, avšak táto hmota sa v prevažnej väčšine spracovala. Vzhľadom na extrémne vlhký rok 2010 očakávame v roku 2011 zvýšený výskyt sypaviek na boroviciach, preto je potrebné všímať si ich zdravotný stav vo zvýšenej miere a hlavne včas zasiahnuť povolenými fungicídnými prípravkami.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Trnavskom kraji»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011