Štátna pomoc 2008

Postup pre získanie financií z „minimálnej pomoci“ podľa § 23 Nariadenia vlády 369/2007 Z. z. (ďalej „nariadenia vlády“) v znení Nariadenia vlády č. 159/2008 Z. z.

1. Spracovať projekt podľa vzoru uverejneného na www.los.sk. (aktualizované 11.9. 2008)

2. Vyžiadať od OLÚ 4 potvrdenia, ktoré sú súčasťou časti D. projektu

3. Vypracovať kalkuláciu nákladov podľa vzoru č. 25 nariadenia vlády (podklady pre kalkuláciu sú v projekte posledné 3 tabuľky

4. Navštíviť regionálne pracovisko PPA a spísať s nimi zmluvu(aktualizované 11.9. 2008)

5. Vyplniť žiadosť o poskytnutie dotácie podľa vzoru v Prílohe č. 30 nariadenia vlády

6. Čestné vyhlásenie

7. Okresy, do ktorých spadajú lesné porasty, sú oprávnené čerpať účelovo viazané finančné prostriedky, mapa okresov
Sprievodné informácie

Výzva

Schéma minimálnej pomoci na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch

nariadeniNariadenie vlády č. 369/2007 Z.z.

nariadenieNariadenie vlády č. 159/2008 Z.z., ktoré dopĺňa Nariadenie vlády č. 369/2007 Z.z.

pokynMetodický pokyn