ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

ŽILINSKÝ KRAJ

(Ing. J. Vakula, PhD.)

Žilinský kraj bol v roku 2010 opäť krajom najviac atakovaným podkôrnym hmyzom, s najvyšším objemom náhodných ťažieb na Slovensku. Spracovaných tu bolo necelých 2 mil. m³ náhodnej ťažby, čo predstavuje 83 % z celkového objemu ťažieb v tomto kraji (rok 2009 87,4 %). Opäť došlo k opätovnému nárastu objemu náhodných ťažieb oproti roku 2009 o 11 %. Ihličnaté náhodné ťažby sa podieľali na tomto objeme 99 %. Zároveň tu bolo vyťažených takmer 20 % objemu náhodných ťažieb za celé Slovensko (rok 2009 – 40 %). Situácia sa v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne nezlepšila.

Najvyšší objem náhodnej ťažby bol realizovaný v okresoch Čadca (588 tis. m³), Liptovský Mikuláš(586 tis. m³), Námestovo (148 tis. m³), Žilina (166 tis. m³) a Kysucké Nové Mesto (129 tis. m³). V týchto okresoch predstavoval podiel náhodnej ťažby viac ako 85 % z celkového objemu ťažieb, najvyšší podiel bol zaznamenaný opäť v okrese Kysucké Nové Mesto (100 %) a Čadca (97 %). Upozorniť treba aj na okres Liptovský Mikuláš kde predstavoval podiel náhodných ťažieb 93 % a okres Tvrdošín s podielom 88 %. Môžeme konštatovať, že ihličnaté porasty vo všetky okresoch Žilinského kraja sú vo veľmi kritickom stave, čo je dôsledkom vysokého zastúpenia smrečín, ich zlého zdravotného stavu často zapríčineného aj nedostatočnou ochranou lesa.

Zo škodlivých činiteľov prevládal v Žilinskom kraji rovnako ako v predchádzajúcom roku podkôrny a drevokazný hmyz, ktorý napadol 1,678 mil. m³ dreva (r. 2009 – 2,001 mil. m³). Išlo predovšetkým o lykožrúta smrekového – 96 % (1,605 mil. m³, rok 2009 – 1,798 mil. m³) a lykožrúta lesklého – 4 % (66 tis. m³, rok 2009 – 120 tis. m³).

Napadnutie lykožrútom smrekovým dosiahlo najväčšie hodnoty v okresoch Liptovský Mikuláš – 730 tis. m³ (1,06-krát viac ako r. 2009), Čadca – 338 tis. m³ (r. 2009 – 434 tis. m³), Žilina – 143 tis. m³ (r. 2009 – 185 tis. m³), Kysucké Nové Mesto – 129 tis. m³ (r. 2009 – 118 tis. m³) a Ružomberok – 67 tis. m³ (v r. 2009 69 tis. m³). V okrese Námestovo došlo k zlepšeniu, objem napadnutej hmoty poklesol o 50% oproti r. 2009. Napadnutie lykožrútom lesklým nahlásili najviac z okresov Čadca – 53 tis. m³ a Liptovský Mikuláš – 3 tis. m³.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Žilinskom kraji


»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011