HaH

Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín

Výskumní pracovníci z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen pripravili atlas biotických škodcov lesných drevín. Ide už o III., doplnené vydanie atlasu, prvýkrát vydaného v roku 2008. Atlas je určený lesníkom, ekológom, prírodovedcom na rôznych pracovných pozíciách. Orientácia v atlase je jednoduchá, keďže škodlivé činitele sú zoradené podľa drevín. V atlase sú porovnávacie tabule napr. húseníc, chrobákov, požerkov alebo húb. Pridaných bolo niekoľko nových druhov čím sa ich počet rozrástol na vyše 550. Čitateľom tieto druhy približuje viac ako 2000 farebných fotografií.

Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2023: Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín, 3. doplnené vydanie. Národné lesnícke centrum-Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, p. 244.
0
strán
viac ako
0
fotografií
viac ako
0
škodcov
0
autorov textov

Hmyz, huby, rastliny: invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska

Autori knihy o nepôvodných a inváznych organizmoch v lesných ekosystémoch sú pracovníkmi Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Ide o II., doplnené vydanie atlasu, prvýkrát vydaného v roku 2019. Kniha prináša charakteristiku vybraných druhov hmyzu, húb a rastlín, ktoré sú pre naše ekosystémy nepôvodné až invázne. V textoch sú informácie o regióne, kde je daný druh pôvodný, o prvom výskyte na našom území, o ohrozených drevinách, o spôsobe determinácie druhu ale aj o ochrane a obrane lesných ekosystémov. V časoch klimatickej zmeny bude takýchto druhov pravdepodobne pribúdať a ohrozenie pôvodných organizmov narastať.


Galko, J., Zúbrik, M. a kol., 2023: Hmyz, huby, rastliny: invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska, 2. doplnené vydanie. Národné lesnícke centrum-Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, p. 161.
Invazne
0
strán
viac ako
0
fotografií
0
škodlivých činiteľov
0
autorov textov