sig spravy.jpgSignalizačné správy - 4. apríl, 2024


apol23_02.jpgAPOL 2023 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 2, 184 - 320 s. ISSN 2644-6308
apol23_01.jpgAPOL 2023 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 1, 1 - 183 s. ISSN 2644-6308


Ďakujeme za účasť!

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023

5. - 6. 10. 2023, Grandhotel Bellevue, Horný SmokovecPoužívanie ÚKSÚP databázy prípravkov na ochranu rastlínKnihy LOS

Pracovníci lesníckej ochranárskej služby pripravili dve knihy na determináciu škodcov drevín. Knihy je možné objednať na http://www.los.sk/Knihy

obal Knihy

apol22_02.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 3, 255 - 386 s. ISSN 2644-6308apol22_02.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 2,
57 - 253 s. ISSN 2644-6308apol22_01.jpgAPOL 2022 – Časopis Lesníckej ochranárskej služby 1,
1 - 55 s. ISSN 2644-6308

Vysvetlenie k používaniu pomocného prípravku SANATEX VS

Podľa etikety k prípravku:
- SANATEX VS je „pomocným prípravkom v ochrane rastlín“ (ako sú napr. feromóny), nie je „prípravkom na ochranu rastlín“, kam patria pesticídy napr. insekticídy, herbicídy, fungicídy, atď.
- chýbajúce vety o vplyve na napr. vtáky (Vt), pôdne organizmy (V), včely (Vč), zvieratá (Z), vodné organizmy (Vo), atď. nie sú v etikete uvedené, keďže prípravok v Česku bol zaregistrovaný bez týchto viet a pri vzájomnom uznávaní prípravkov sa preberá autorizácia v pôvodnom rozsahu, t.j. nemôže sa do etikety vstupovať. - prípravok je autorizovaný na ošetrovanie poranení napr. lesných drevín, ktoré majú poškodenú kôru pri prácach v lese, alebo obhryzom zverou
- nebezpečnosť prípravku indikuje len „GHS07
– dráždivé látky“, prípravok nemá ostatné GHS vety napr. GHS06-toxické látky, GHS08-látky nebezpečné pre zdravie, GHS09-látky nebezpečné pre životné prostredie, atď.

Lesnícka ochranárska služba sa v rámci autorizácie prípravkov vyjadruje k biologickej účinnosti prípravkov. LOS odporúča používanie tohto prípravku na ošetrovanie poranení stromov vzniknutých pri práci v lese alebo zverou a pre dosiahnutie želaného biologického účinku je potrebné ošetrenie vykonať do 3 dní od vzniku poranenia. Ide o vhodnú (a v súčasnosti jedinú) náhradu za prípravok Pellacol, ktorého autorizácia skončila v roku 2021.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov pre použitie v lesných porastoch na rok 2022, aktualizované k 14.3.2022:Spolu prípravky pre lesné porasty v EXCEL.
Evidencia pesticídov

Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa je usmernená § 35 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Podľa tohto § „profesionálny používateľ v lesnom hospodárstve je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predložiť ju poverenému lesníckemu centru k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka“.

Evidencia sa odosiela Lesníckej ochranárskej službe do Banskej Štiavnice (Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica).

Evidencia použitých prípravkov je možná cez internetovú stránku lesníckej ochranárskej služby - https://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod
Atlas škodcov lesa

Stiahnite si našu aplikáciu pre Android Atlas škodcov lesa. Atlas vám pomôže orientovať sa v širokom spektre hmyzu, húb a iných škodcov ktoré môžu poškodzovať dreviny a kry.
Link na aplikáciu v Google play
Žiadosť o poskytnutie poradenstva LOS

Zmena pri objednávaní poradenských služieb v odvetví lesného hospodárstva:

  1. Obhospodarovateľ lesa oznámi okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru podozrenie na výskyt škodlivého činiteľa.
  2. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor požiada Lesnícku ochranársku službu o spoluprácu k identifikácii oznámeného výskytu škodlivého činiteľa.
  3. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor spolu s Lesníckou ochranárskou službou vykoná identifikáciu škodlivého činiteľa priamo v teréne a navrhnú príslušné opatrenia na zabránenie šíreniu škodlivého činiteľa a v prípade nevyhnutnosti uloží realizáciu opatrení rozhodnutím.SANATEX VS
- autorizovaný prípravok na ochranu rastlín
- ochrana rán po reze a mechanickom poškodení
- platná autorizácia od marca 2021 do 2031
- prípravok svojou účinnosťou má nahradiť Pellacol
Pôdny insekticíd Force 1.5 G
Usmernenie LOS proti kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej v roku 2019
Lesnícky meteorologický monitoring: METEO STANICA - LOS Banská Štiavnica

meteo.jpgKunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, CH., Konôpka, B., Maľová, M., Kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str

huby web
poster huby


Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

web podkôrny hmyz
poster podkôrny hmyz


Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz


Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

poster listožravý a cicavý hmyz
poster listožravý a cicavý hmyz

Informácie LOS k výzvam PPA