Výskyt lesnícky významných inváznych druhov hmyzu v lesoch Slovenska

Invázne druhy hmyzu sú svetovým problémom a spôsobujú každoročne obrovské škody. Pravdepodobne najviac inváznych druhov hmyzu je zaznamenaných v Severnej Amerike, kde sa každoročne dováža alebo preváža veľké množstvo tovarov z celého sveta. Na Slovensku sa v národnej legislatíve pozornosť venuje prevažne inváznym druhom rastlín, zatiaľ čo o inváznych druhoch hmyzu nemáme veľa informácii. Z tohto dôvodu sú aj pre verejnosť menej známe. Napr. vo Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v prílohe č. 2 „Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsob ich odstraňovania“ nie sú invázne druhy hmyzu uvedené. Sú tam opísané len invázne druhy mäkkýšov, kôrovcov, rýb, plazov a cicavcov. Invázne druhy hmyzu žijúceho v lesoch však okrem ekologických škôd spôsobujú aj škody na majetku obhospodarovateľom lesov a zasluhujú si preto pozornosť verejnosti.

  • Invázne druhy zistené na Slovensku
  • Invázne druhy nezistené na Slovensku