Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  - Vyhláška 477/2013 ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín


Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, pdf


  - Vyhláška 492/2011 - o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, pdf


  - Vyhláška 491/2011 - o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, pdf


  - Vyhláška 490/2011 - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie, pdf


  - Vyhláška 489/2011 - o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení, pdf


  - Vyhláška 488/2011 - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín, pdf


  - Vyhláška 487/2011 - o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmoma o jej uplatňovaní, pdf


  - Vyhláška 486/2011 - podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii, pdf


  - Vyhláška 485/2011 - podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, pdf
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, pdf


  - Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, pdf


  - Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, pdf


Právne normy s podporou aktívnej ochrany lesa, pdf


Právne normy brániace aktívnej ochrane lesa, pdf
Zákon č. 543/2002 Z. z. o chrane prírody a krajiny, pdf