Škody zverou

      Škody zverou sa zisťujú v rámci jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) určených v lesných hospodárskych plánoch (LHP). Spôsob a rozsah zisťovania závisí najmä od vývojového štádia poškodeného lesného porastu, jeho vzniku, dreviny, ale aj od konkrétneho druhu a sily poškodenia.


»»viac o škodách spôsobených zverou za rok 2021 v časopise APOL