ZDRAVOTNÝ STAV LESOV A VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA PODĽA INŠPEKTOROV LOS ZA ROK 2010

BRATISLAVSKÝ KRAJ

(Ing. V. Longauerová, PhD.)

V roku 2010 náhodná ťažba v Bratislavskom kraji oproti roku 2009 (229 tis. m³) stúpla na 283 tis. m³ najmä v dôsledku škôd spôsobených veternou kalamitou Gizela z 15. – 17. 5. 2010. Najviac postihnuté vetrom boli okresy Pezinok (160 tis. m³ ) a Bratislava (89 tis. m³). Podiel náhodných ťažieb tvoril 60 % z celkového objemu ťažieb v tomto kraji. Ostatné činitele sa vyskytovali na nižšej úrovni.

Vlhký rok priaznivo pôsobil na regeneráciu dubín, ktoré sú najviac ohrozované klimatickou zmenou na Slovensku. Prejavy poškodenia dubín tracheomykózami neboli kvôli vlhkému priebehu počasia v lete výrazné. Asimilačné orgány boli bez chlorózy a s väčšou celkovou plochou listov, taktiež bolo pozorovateľné bohaté olistenie kmeňov, čo je u dubov charakteristický znak poškodenia tracheomykózami.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Bratislavskom kraji

NITRIANSKY KRAJ

(Ing. V. Longauerová,o PhD.)

V Nitrianskom kraji sa v roku 2010 vyťažilo celkovo viac ako 333 tis. m³ drevnej hmoty. Vietor bol hlavným škodlivým činiteľom. Druhým najvýraznejším škodlivým činiteľom je ako predchádzajúci rok sucho a úpal. Náhodné ťažby boli v objeme 97 tis. m³, čo je 29 % z celkového podielu ťažby v tomto kraji. Oproti roku 2009 keď náhodné ťažby tvorili 3 % je to výrazný nárast. Tento nárast bol spôsobený najmä veternou kalamitou Gizela. Poškodenie vetrom postihlo najmä okresy Zlaté Moravce (takmer 34 tis. m³), Levice (18 tis. m³) a Topoľčany (13 tis. m³). Prejavy poškodenia dubín tracheomykózami nebolo kvôli vlhkému priebehu počasia v lete výrazné. Tracheomykózy (Chalara fraxinea, Cytospora sp.) sa prejavili na jaseňoch v OZ Palárikovo.

V topolinách došlo k poklesu dotichízy toloľovej Cryptodiapothe populea. V porastoch borovice čiernej nedochádzalo k ďalšiemu nárastu ochorení spôsobených piknidovkou beľovou Spheropsis sapinea. Výskyt sypavky Dothistroma septospora sa nešíril na ďalšie porasty a držal sa na úrovni predchádzajúcich rokov.

graf.jpg

Obrázok 1 Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Nitrianskom kraji

»»viac o škodlivých činiteľoch v jednotlivých krajoch za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011