Škody zverou

      Škody zverou sa zisťujú v rámci jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) určených v lesných hospodárskych plánoch (LHP). Spôsob a rozsah zisťovania závisí najmä od vývojového štádia poškodeného lesného porastu, jeho vzniku, dreviny, ale aj od konkrétneho druhu a sily poškodenia.

L 115 Hlásenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch

Metodický postup pre výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov zverou (pdf, 739 kB)

Škody zverou v roku 2010

(Ing. S. Finďo, CSc.)

Údaje o škodách spôsobených zverou pochádzajú z výmery 1 136 722 ha, čo je len 59 % lesnej porastovej pôdy SR. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, boli informácie o škodách zverou nahlásené z plochy významne menšej (o 146 936 ha), ako v predchádzajúcom období 2008 – 2009. Predpokladáme, že nedôslednosť alebo nezáujem o nahlásenie škôd do veľkej miery súvisí s ustanoveniami uvedenými v súčasnej poľovníckej legislatíve, ktorá umožňuje žiadať náhradu len na tých zverou poškodených porastoch, ktoré boli chránené proti poškodeniu. Z ekonomických aj ekologických dôvodov nie je možné chrániť všetky zverou ohrozené lesné porasty metódami technickej ochrany. Preto na veľkých výmerách vzniknuté škody zverou sa vôbec neevidujú a ich dôsledky pre produkciu dreva, ochudobnenie drevinového zloženia a zhoršenie kvality lesných porastov zostávajú nezdokumentované.

Celkové vyčíslené škody dosiahli sumu 447 226,- € (13 473 130,- Sk) a boli 2,2-krát nižšie v porovnaní s obdobím 2008 – 2009. Príčinou tohto poklesu je jednak skutočnosť, že škody pochádzajú z menšej výmery lesnej porastovej pôdy, ako aj v dôsledku zaevidovania nižších škôd na starších lesných porastoch. Škody v mladých lesných porastoch sa vyskytli na výmere 1 023,22 ha (poškodenie 942,67,94 ha, zničenie 80,55 ha), čo vo fnančnom vyjadrení predstavovalo sumu 203 650,- € (6 135 160,- Sk). Poškodenie mladých porastov bolo najvýznamnejšie v Prešovskom kraji (104 350,- €), na čom sa najviac podieľali okresy Kežmarok (53 833,- €) a Poprad (23 429,- €).

Redukovaná plocha poškodených starších lesných porastov bola 179,83 ha a vo fnančnom vyjadrení dosiahla sumu 243 576,- € (7 337 970,- Sk). Škody obhryzom a lúpaním boli významné najmä v kraji Trenčianskom (81 536,- €), Žilinskom (49 955,- €) a Prešovskom (50 577,- €).


Tabuľka 1 Škody spôsobené zverou v lesoch SR v sezóne 2009 – 2010

tab.jpg

»»viac o škodách spôsobených zverou za rok 2010 v Elaboráte: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011